Informacije, Vijesti|

Na temelju odredbe članka 72. stavka 1. točka e). i stavka 5. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (Narodne novine, broj 20/18 i 115/18, 98/19 i 57/22) Ministarstvo poljoprivrede
objavilo je Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom suvlasničkog dijela Republike Hrvatske na području Grada Petrinje.

Na temelju članka 72. stavka 1. točka e) Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se
poljoprivredna katastarska čestica koja je u suvlasništvu Republike Hrvatske i podnositelja
zahtjeva, a ukupna površina čestice nije veća od jednog hektara, koje je označeno kao:
k.č.br. 655/1 u k.o. Vratečko, ORANICA KLANJČEC, površine 2374 m²
površina suvlasničkog dijela Republike Hrvatske (dio) 712,20 m²
tržišna vrijednost suvlasničkog dijela Republike Hrvatske iznosi 306,25 EUR,
Ministarstvo poljoprivrede prodaje poljoprivredno zemljište u dijelu 9/30 k.č.br. 655/1, u k.o.
Vratečko koje je u suvlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Petrinje.


Rok za prihvaćanje cijene iz ove Obavijesti za podnositelja zahtjeva je 8 dana računajući od
prvog idućeg dana nakon objave ove Obavijesti na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede
(www.mps.hr) i oglasnoj ploči Grada Petrinje.


Zahtjev se dostavlja na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78,
s naznakom: „Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada Petrinje – za k.č.br. k.č.br. 655/1, u k.o. Vratečko.


Odluku o prodaji izravnom pogodbom donosi Ministarstvo poljoprivrede. Na osnovi odluke
ministrica Ministarstva poljoprivrede u ime Republike Hrvatske i kupac sklapaju ugovor o
prodaji izravnom pogodbom isplatom u pisanom obliku.

Comments are closed.

Close Search Window