Informacije, Radovi, Službena Petrinja, Vijesti|

Gradonačelnica Magdalena Komes je sa direktorom gradskog poduzeća Privreda, Željkom Softićem i suradnicima obišla radove sanacije bunara na više lokacija i postrojenja za pripremu vode procesom ultrafiltracije na vodocrpilištu „Vrelište stara strojarna“ – Petrinja. Na izvorištima Privrede d.o.o. u tijeku je sanacija bunara u smislu građevinskih radova, revitalizacije i sanacije samih zdenaca, ugradnja fleksibilnih cijevi, novih crpki, kompletne elektro i strojarske opreme.Bunari su izgrađeni 70-tih godina prošlog stoljeća. Nakon katastrofalnog potresa došlo je do urušavanja postojećih objekata bunara te do promjena u tlu, a tako i oštećenja zdenca, položaja elemenata te deformacija zaštitnih cijevi. U tijeku je izgradnja novih objekata bunara na lokacijama gdje su objekti srušeni, dok se objekti koji su oštećeni statički ojačavaju i saniraju, kao i postojeća bunarska i zasunska okna.Zdenci se prvobitno snimaju da se utvrde oštećenja, revitaliziraju se mehanički i kemijskom obradom te se u slučaju oštećenja na zaštitnim cijevima vrši sanacija samog zdenca. Cilj radova je produžiti vijek zdenaca, postići veću bistroću vode te povećati specifičnu izdašnost samih zdenaca.Čelične tlačne cijevi zamjenjuju se fleksibilnim cijevima te se postojeći izlazni fazonski komadi zamjenjuju inox fazonskim komadima. U zdencima se ugrađuju nove crpke te kompletna oprema za praćenje karakteristika vodozahvata te za praćenje i upravljanje crpljenjem vode. Sve crpke i mjerna oprema će biti povezana centralnim nadzornim i upravljačkim sustavom za učinkovitije upravljanje i kontrolu proizvodnog dijela vodoopskrbnog sustava.Gradonačelnica Komes obišla je i postrojenje za pripremu vode za ljudsku potrošnju za potrebe grada Petrinje primjenom tehnologije ultrafiltracije koja je u stalnom radu 24 sata na dan uz dezinfekciju vode elektrolizom otopine natrijeva klorida. Proces ultrafiltracije može se uspješno primijeniti i upotrijebiti kada klasična tehnologija pripreme vode ne daje zadovoljavajuće rezultate obrade. Potres je oštetio proizvodna postrojenja za proizvodnju vode kao i same bunare te dobavni cjevovod od vodocrpilišta Pecki, Križ i Hrastovica prema gradu Petrinji zbog čega je bilo neophodno pristupiti kompletnoj sanaciji svih objekata na tom području. Nove ultrafiltracije su trenutačno u izradi na lokacijama G. Bačuga, Stara Strojarna, Popova Šuma i Križ.

Comments are closed.

Close Search Window