Gradsko vijeće, Vijesti|

U Velikoj vijećnici Grada Petrinje danas( 25. veljače ) održana je 33. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje. Na početku Sjednice usvojeni su Skraćeni zapisnici sa 31. i 32. (izvanredne) sjednice te je održan aktualni sat.

Nakon cjelodnevne rasprave usvojene su sljedeće točke Dnevnog reda:

Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Petrinje, Izvješća o stanju sigurnosti na području Grada Petrinje za 2019. godinu, Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenoj sanaciji nepropisno odbačenog otpada za 2019. godinu, kao i Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje (V. Nazora 19) i Prijedlog Odluke o pokretanju postupka kupoprodaje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje i objavi javnog natječaja (objekt u Punatu, ulica Pod topol 25).

Gradski vijećnici usvojili su Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje i upravljanje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje u Velikom Šušnjaru, Prijedlog Zaključka o razmatranju Izvješća o stanju u prostoru za razdoblje od 2015. do 2018. godine, Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gora (UPU-13), Prijedlog Odluke o proglašenju kulturnog dobra od lokalnog značenja te Prijedlog Odluke o ad hoc izmjeni Intervencijskog plana Grada Petrinje.

Ujedno većinom glasova usvojen je i Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Grada Petrinje, Prijedlog Odluke o rasporedu razlike sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Petrinje za 2019. godinu, Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Petrinje za 2020. godinu, Prijedlog Programa utroška sredstava doprinosa za šume za 2020. godinu kao i Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Grada Petrinje za projekt „REKONSTRUKCIJA CESTA“.

U Odbora za financije i proračun imenovani su novi članovi, kao i u Odbor za dodjelu javnih priznanja, Odbora za dodjelu stipendija, Odbor za imenovanje ulica i trgova te u Odbor za urbanizam.
Nove članove dobio je i Odbor za gospodarstvo i poljoprivredu, a imenovani su novi članovi i u Odbor za izbor i imenovanja,

Jednoglasno je usvojen Prijedlog Odluke o donošenju Politike zaštite osobnih podataka Grada Petrinja, Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU – 4), Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente i ostalih prihoda Proračuna Grada Petrinje za provođenje programa sanacije i obnove pročelja građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene kulturno – povijesne cjeline grada Petrinje.

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika gradske uprave Grada Petrinje skinut je s dnevnog reda, obavljeno je prvo čitanje prijedloga, te će se o tome raspravljati na jednoj od sljedećih sjednica.
Vijećnici su još naposlijetku donijeli Odluku o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Petrinjčica za stjecanje nekretnina kupoprodajom (kč.br. 92/1 i kč.br 78, k.o. Petrinja).

Comments are closed.

Close Search Window