Događaji, Gradsko vijeće, Službena Petrinja, Vijesti|

44. (Izvanredna) sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje održana je danas, 16. ožujka 2021. godine, putem video veze. Na sjednici se raspravljalo o Prijedlogu Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Petrinje, te o Prijedlogu Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Petrinje.

Zdravko Kuljanac, privremeni pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i opće poslove kazao je kako su ove izmjene nužne zbog lokalnih izbora koji nas očekuju u svibnju ove godine.

„Prva točka statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Petrinje odnosi se na usklađivanje sa odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj,regionalnoj samoupravi. Naime ovaj Zakon je objavljen 23.prosinca prošle godine i rok za usklađenje ovih akata bio je 24.veljače. Međutim, s obzirom na okolnosti u kojima se našao Grad Petrinja, tehničke poteškoće i nemogućnost, možemo reći da je 18.siječnja profunkcionirala pisarnica, kasnije naš raspored u kontejnere doveo nas je do toga da smo uspjeli postići kakve takve uvjete za rad Gradske uprave tako da se na kraju, kada je ovaj prijedlog došao pred vas, uspio čak sastati i Odbor za Statut i Poslovnik 8.ožujka ove godine koji je oba ova akta imao na svojoj sjednici i uputio ih na sjednicu Gradskog vijeća na usvajanje“, rekao je uvodno Kuljanac.

Pojasnio je i koje nas bitne promjene očekuju od svibnja ove godine.

 „Ono što je najvažnije i vezano je za provođenje izbora, Grad Petrinje će ubuduće imati 19 vijećnika, umjesto 21. S tim da je potencijalno moguće da ako ne budemo imali dovoljan broj vijećnika iz srpske nacionalne manjine da taj broj opet bude paran, tad bi bilo 20, sada ih imamo 22. Kod izvršne vlasti ključna promjena je ta da za gradove ove veličine je gradonačelnik će na izborima imati samo jednog zamjenika, a ne više dva. Obzirom je tako zakon propisao, pa se ovo smanjenje broja vijećnika i zamjenika gradonačelnika reflektira i na financijski teret grada, doći će do oslobođenja određenog iznosa financijskih sredstava u proračunu Grada“,

rekao je Kuljanac te dodaje kako će doći i do ograničenja po pitanju naknada vijećnicima i predsjednika Gradskog vijeća kao i njegovih zamjenika.

Određene promjene bit će i po pitanju sazivanja sjednica Gradskog vijeća.

„Sada je u Zakon ušao stavak, u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koji podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti, na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva ili imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Gradskog vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem. Mi smo do sada u našem Statutu imali odredbu koja se odnosila na mogućnost sazivanja sjednice elektroničkim putem, sada je ovdje Zakon uvažio situaciju zbog COVID-a, nama dodatno zbog potresa, tako da je propisano izmjenama Zakona da se i sjednice predstavničkih tijela mogu održavati elektroničkim putem sukladno tehničkim mogućnostima kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave“, pojasnio je Kuljanac.

Govoreći o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća kazao je kako imamo jednu novost.

„Nema više uvjeta da kandidat za gradonačelnika Grada Petrinje ima prijavljeno prebivalište najmanje šest mjeseci prije stupanja na snagu odluke o raspisivanju lokalnih izbora, već je dovoljno da ima prebivalište na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju tih izbora. To je zakonska odredba“, pojasnio je između ostaloga Kuljanac.

U konačnici izmjene i dopune Statuta Grada Petrinje i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Petrinje su usvojene jednoglasno.

Comments are closed.

Close Search Window