Uncategorized|

U tijeku je provedba projekta Grad na Kupi, koji obuhvaća uređenje šetališta Kajetana Knežića. Obavještavamo javnost kako su vlasnici objekata koji graniče sa spomenutim gradilištem informirani o detaljima projekta od strane projektanta, ali su i u komunikaciji s voditeljicom projekta, službenicom Grada Petrinje, dobili odgovore na dodatna pitanja koja su zanimala građane. U nastavku donosimo detalnije obrazloženje projaktanta kao i stav Grada Petrinje vezano za navedenu tematiku.

Za projekt za Šetalište Kajetana Knežića ishođena je lokacijska i građevinska dozvola, čime je potvrđeno da su kod projektiranja uvaženi svi postavljeni uvjeti javnopravnih tijela. Dakle, projekt je izrađen prema projektnom zadatku i uvjetima koji su postavljeni.

Glede nastalih problema (zaštitni zid, drvored) postavljeni su jasni posebni uvjeti koji su rekli:

HRVATSKE VODE:

  • Na rubu prometnice prema koritu rijeke Petrinjčice treba izgraditi zaštitni zid minimalno na visinu 110 god visoke vode uvećanu za veličinu uspora što izosi 101,83 mnm (kote u HRVS 1875 sustavu) i širine min. 40 cm koja će omogućiti izradu potrebnog nadvišenja slaganjem „zečjeg nasipa“
  • Stabla drvoreda koja su znatno oštećena potrebno je izvaditi, a ostala dodatno skratiti.

KONZERVATORSKI ODJEL U SISKU:

  • Planirati što je manje moguće invazivne radove u tlu, pogotovo u zoni korijenja stabala drvoreda,
  • Sva postojeća stabla uz rijeku potrebno je sačuvati.

Navedeni uvjeti su projektno riješeni na način da je projektiran uvjetovani zaštitni zid od visokih voda rijeke Petrinjčice počev od stac. 0+085 (od ukupno cca 400 m duljine trase jer do te točke nije potreban s obzirom na pad nivelete prometnice u odnosu na Gupčevu ulicu) i odmaknut cca 60-100 cm od linije drvoreda. Dubina iskopa za stopu zaštitnog zida je 60 cm, a stopa je okrenuta prema kućama.
Širina prometne površine od unutarnjeg lica zida do rubnjaka na suprotnoj strani je 4,5 m.

Na eventualnim mjestima plitkog korijenja drveća predviđen je plići temelj, odnosno ako se prilikom iskopa naiđe na korijenje stabala kojima bi se zemljenim radovima mogla narušiti statika izvodi se prekid na način da se zid na tom dijelu izvodi s plićim temeljem ili kao greda (bez temelja).
Troškovnikom je predviđen dio ručnog iskopa koji treba poštivati kad se prilikom iskopa naiđe na korijenje drveća.

Zelene površine ostaju u dijelu izvan zaštitnog zida, uz obalu Petrinjčice (postojeći drvored) ili se uređuju u varijabilnoj širini između parcela (kuća i ograda dvorišta) i vanjskog rubnjaka prometnice.

Ovakva projektna rješenja su prije isporuke projekta usuglašena s komunalnim poduzećem Komunalac Petrinja d.o.o.

Projektnim rješenjima su se uvažili posebni uvjeti javnopravnih tijela i generalno do građenja odgodio uvjet Hrvatskih voda da se od prije oštećena stabla uklanjaju. Prilikom građenja izvođač i nadzorni inženjer utvrđuju od slučaja do slučaja potrebu uklanjanja stabala, zaštitu korijenja i izvedbu plićeg temelja, a nakon otvaranja iskopa o tim pitanjima konzultirat će se s komunalnim poduzećem.

Iz gore navedenog razvidno je da se projektant pridržavao postavljenih uvjeta i dao tehnička rješenja koja ih uvažavaju, tim više što je ishođena pravomoćna građevinska dozvola.

Mišljenja smo kako su projektna rješenja razuman kompromis obzirom na oprečne zahtjeve u uvjetima Hrvatskih voda („Stabla drvoreda koja su znatno oštećena potrebno je izvaditi, a ostala dodatno skratiti“) i Konzervatorskog odjela u Sisku („Sva postojeća stabla uz rijeku potrebno je sačuvati“) kojima se jednako oprezno pristupa i zahtjevu za sigurnost uklanjanjem oštećenih stabala kao i zahtjevu za očuvanjem kulturnog krajolika i gradskih vizura Grada Petrinje.

Comments are closed.

Close Search Window