Gradsko vijeće, Službena Petrinja, Vijesti|

Na 39. sjednici Gradskog vijeća Grada Petrinje održanoj 28. rujna 2020. godine, usvojene su sljedeće točke dnevnog reda:

 • Prijedlog Odluke o donošenju VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Petrinje.
 • Prijedlog Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Petrinje.
 • Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU – 1 u Petrinji.
 • Prijedlog Odluke o proglašenju kulturnog dobra od lokalnog značenja.
 • Izvješće o radu gradonačelnika Grada Petrinje za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine.
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijsko izvješće Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Petrinje za 2019. godinu.
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Petrinje za 2019. godinu.
 • Izvješće o realizaciji Plana i programa rada i Financijsko izvješće POU Hrvatski dom Petrinja za 2019. godinu.
 • Izvješće o ostvarivanju Programa rada i financijsko izvješće Dječjeg vrtića “Petrinjčica” Petrinja za 2019. godinu.
 • Izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja za 2019. godinu.
 • Izvješće o radu i Financijsko izvješće Vatrogasne postrojbe Grada Petrinje za 2019. godinu.
 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Petrinje za 2019. godinu.
 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Petrinje za 2019. godinu.
 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Petrinje za 2019. godinu.
 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju i razvoju civilnog društva Grada Petrinje za 2019. godinu.
 • Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2019. godinu Javne ustanove PETRA – Petrinjske razvojne agencije.
 • Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2019. godinu trgovačkog društva”Poslovne zone Petrinja” d.o.o. Petrinja
 • Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2019. godinu Turističke zajednice Grada Petrinje.
 • Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2019. godinu Javne ustanove Centra za šljivu i kesten.
 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.
 • Izvješće o realizaciji Programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2019. godinu.
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu
 • Prijedlog Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Petrinje za razdoblje 01.01. – 31.12.2019. godine.
 • Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje “Komunalac Petrinja” d.o.o. Petrinja.
 • Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Petrinje.
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Petrinje za 2019. godinu.
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju društva”Privreda” d.o.o. Petrinja za 2019. godinu.
 • Prijedlog Odluke o osnivanju javne vatrogasne postrojbe Grada Petrinje.
 • Prijedlog Statuta Vatrogasne postrojbe Grada Petrinje.
 • Prijedlog Odluke o poništenju postupka prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje (objekt u Punatu, ulica Pod topol 25– k.č.br. 8435, k.o. Punat) i pokretanju postupka kupoprodaje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje i objavi javnog natječaja (objekt u Punatu, ulica Pod topol 25– k.č.br. 8435, k.o. Punat
 • Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih epidemijom COVID-19 na području Grada Petrinje

Comments are closed.

Close Search Window