Pozivi|

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
STRUČNA SLUŽBA GRADA
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/19-01/19
URBROJ: 2176/06-04-19-8

Petrinja, 02.10.2019. godine

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08,  61/11 i 4/18- Uredba Vlade Republike Hrvatske), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu domara – ložača  02. listopada 2019. godine objavljuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
(pisano testiranje
)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da prethodnoj provjeri znanja može pristupiti sljedeći kandidat:

Krešimir Gagula

II. Kandidat pozvan na pisano testiranje treba doći u prizemlje zgrade Gradske uprave, Gundulićeva 2 u Petrinji (portirnica) 09. listopada 2019. godine u 08,45 sati. Testiranje će, nakon provjere identiteta kandidata i uvodnih napomena, započeti u 09,00 sati i trajat će 45 minuta.

Na testiranje je potrebno ponijeti identifikacijski dokument sa slikom (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola). Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata možebitno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 09,00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči identifikacijsku ispravu. Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijesti koja je prethodno objavljena na web stranici Grada www.petrinja.hr.

III. S kandidatom koji ostvari najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti, biti će obavljen intervju istog dana s početkom u 10,00 sati.

Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na web stranici i oglasnoj ploči Grada 09.10. 2019. godine.

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Petrinje.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Ivan Begić, dipl.iur.

Comments are closed.

Close Search Window