Zakoni, pravilnici i odluke koji se tiču društvenih djelatnosti

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09)

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14 i

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19 i 98/19)

Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 05/98 – ispr., 104/00 i 69/09)

Zakon o muzejima (NN 61/18 i 98/19)

Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08 – Uredba, 124/10, 124/11, 86/12,  94/13, 85/15, 19/16 – ispr., 98/19, 47/20 i 77/20) 

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)

Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97, 05/98, 109/99 – Odluka Ustavnog suda i 139/10)

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10)

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19)

Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu (NN 70/19)

Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 66/15)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19 – Uredba i 147/20)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13 i 98/19)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08)

Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (NN 85/06)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20)

Zakon o savjetima mladih (NN 41/14)

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18 i 31/20)

Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite (NN 27/17)

Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika (NN 98/16 i 67/17)

Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, neposredne opasnosti te davanju uputa stanovništvu (NN 67/17)

Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga ci­vilne zaštite i državnih službenika i namještenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje (NN 99/16)

Uredba o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima (NN 91/06)

Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 69/16) – važi od 04.08.16.

Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16) – važi od 04.08.16.

Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite (NN 37/16 i 47/16 – ispr.)

Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) – presao važiti 01.08.15.

Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 30/14)

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

Nacionalna strategija zaštite od požara za razdoblje  od 2013. do 2022. godine (NN 68/13)

Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12)

Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 51/12)

Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)

Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini (NN 05/21)

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Sisačko – moslavačke županije za 2012. godinu (Sl. glasnik SMŽ 08/12)

Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (Sl. vj. 16/07)

Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara Grada Petrinje za 2020. godinu (Sl. vj. 44/20)

Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara Grada Petrinje za 2019. godinu (Sl. vj. 32/19)

Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 33/14)

Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima (NN 126/06)

– Pravilnik o zaštiti od požara za zgradu Gradske uprave Grada Petrinje (Sl. vj. 25/03)

Zakon o vatrogastvu (NN 125/19) – na snazi od 01.01.2020.

Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10 )

Pravilnik o ustroju, popuni, pozivanju i uporabi postrojbi, službi i tijela za upravljanje i vođenje postrojbi, te drugih oblika organiziranja civilne zaštite (NN 31/95)

Pravilnik o obuci, osposobljavanju i ispitima za pripadnike civilne zaštite (NN 197/03)

Pravilnik o metodologiji izrade Procjene ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih civilizacijskih katastrofa (NN 142/03).

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 102/20, 10/21)

Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije (Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, veljača 2021.)

Close Search Window