Zakoni, pravilnici i odluke koji se tiču financija i nabave

PRORAČUN

 • Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08136/12 i 15/15)
 • Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, br. 24/13102/17 i 1/20)
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 3/1593/15135/152/1728/17112/18 i 126/19)
 • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10,120/13 i 1/20)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 124/14115/1587/163/18, i 126/19)
 • Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra… (Narodne novine, br 128/09142/14 i 23/19)
 • Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 55/09 i 139/10)
 • Pravilnik o proračunskom nadzoru (Narodne novine, br. 71/13 i 57/15)
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine, br. 52/13 i 94/14)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18)
 • Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 95/19)
 • Zakon o računovodstvu (Narodne novine, br. 33/9290/92146/05109/97 i 54/13)
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 12/17)
 • Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 55/09 i 139/10)
 • Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S za 2020.godinu 128/19)
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 28/10)
 • Opći porezni zakon (Narodne novine, br. 115/16)
 • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 53/91103/96 i 47/09)
 • Zakon o porezu na dobit (Narodne novine, br. 177/0490/0557/06146/0880/1022/12148/13143/1450/16 i 115/16)
 • Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16)
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13148/13143/14 i 115/16)
 • Zakon o računovodstvu (Narodne novine, br. 78/15 i 134/15)
 • Zakon o doprinosima (Narodne novine, br. 84/08152/0894/0918/1122/12144/12148/1341/14143/14 i 115/16)
 • Zakon o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, br. 115/16)
 • Zakon o trošarinama (Narodne novine, br. 22/1332/13100/15120/15 i 115/16)
 • Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/16)
 • Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine, br. 115/16)
 • Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza (Narodne novine, br. 115/16)
 • Pravilnik o proračunskom nadzoru (Narodne novine, br. 71/13 i 57/15)
 • Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S za 2020. godinu (Narodne novine, br. 128/19)
 • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/15 i 102/19)
 • Strategija suzbijanja korupcije (Narodne novine, br. 75/08)
 • Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije (doc)

KONCESIJE

 • Zakon o koncesijama (Narodne novine, br. 69/17)
 • Uredba o standardnim obrascima i njihovoj objavi 100/17)
 • Pravilnik o registru koncesija (Narodne novine, br. 1/18)
 • Zakon o javno-privatnom partnerstvu 78/12 i 152/14)
 • Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva 88/12 i 15/15)

JAVNA NABAVA

 • Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016)
 • Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti (Narodne novine 19/2018
 • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine 65/2017)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine 75/2020)
 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine 65/2017)
 • Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 65/2017)
 • Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine 101/2017)
 • Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine 101/2017)
 • Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine 18/2013)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine 127/2013
 • Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine 74/2014)
 • Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine 98/2019)
 • Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine 94/18)
 • Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi

PROČELNICA

Gordana Pendelin, dipl. oec.

Tel: 044/515-228
E-mail: gordana.pendelin@petrinja.hr

Close Search Window